REGLAMENT - SOSCIATHLON

S'entregaran premis als següents participants
de la cursa a peu:

REGLAMENT 1ª CURSA BENÈFICA TURÍSTICA DE LA COSTA DAURADA LA PINEDA 2022

EMPLAÇAMENT I ITINERARIS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS

L’esdeveniment es celebrarà el dia 29 de Maig de 2022 a La Pineda, municipi de Vila- seca. La ubicació de la zona 0 (sortida i arribada de les diferents activitats esportives) s’ubica a la zona dels Pins de Mariscal.

ACTIVITATS I HORARIS

A continuació s’exposa un resum de les activitats i horaris previstos:

 • 10:15 h Sortida córrer
 • 10:20 h  Sortida caminar
 • 11:40 h Entrega de premis
 • 12:00 h Vermut electrònic amb DJ Sanmarini

Amb una previsió màxima total de 1000 participants:

500 per la cursa a peu dels 5K i 500 per la caminada dels 5K.

La organització es reserva el dret de modificar l’horari i/o l’itinerari de les diferents activitats per motius climatològics, sanitaris o altres de força major.

DONATIUS I INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran al web www.tretzesports.org.

En el cas de disposar de places lliures, també es podran realitzar a la zona 0 el dia de l’esdeveniment.

Els dorsals i samarretes es podran recollir a Vila-seca el dissabte 28 de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 i a la Pineda Platja el 29 a la zona 0 ( Pins de Marsical ) fins les 09:30h

ESPAI PER DETERMINAR

El donatiu per participar a cadascuna de les activitats serà de:

 • 15 € per la cursa
 • 12 € per la caminada

També s’habilita la possibilitat d’adquirir un dorsal 0 solidari.

NORMES DE CARÀCTER TRANSVERSAL (APLICABLES   A  TOTES LES MODALITATS ESPORTIVES): 

 • Tots els participants hauran de d’aportar el certificat de declaració responsable COVID-19 (descarregable des de el web d’inscripcions).
 • Els menors de 18 anys hauran d’aportar l’autorització paterna/materna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal (descarregable des de el web d’inscripcions).

ASSEGURANÇA I PARTICIPANTS.

L’organització  té  contractada  una  pòlissa  d’assegurances  RC  amb les  cobertures legalment establertes per danys a tercers i danys materials, així com també una assegurança d’accidents amb les cobertures legalment establerts per mort i invalidesa.

Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat.

L’edat mínima recomanada per participar és a partir de 10 anys, a excepció de les activitats infantils.

L'Associació Benèfica Turística de la Costa Daurada, l'Associació Solidària SOSCIATHLON, l’Ajuntament de Vilaseca, així com el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca no es fan responsables dels perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta prova i declinen tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, durant i/o després d’efectuar- se. Els esportistes, amb la seva inscripció, accepten que tenen un nivell tècnic adequat a les característiques de la prova esportiva i circuits establerts, així com un bon estat de salut.

Tots els participants declaren estar en condicions físiques necessàries per realitzar la prova i accepten participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/ o discapacitat han de comunicar-ho a l’organització, reservant-se en aquest cas el dret de permetre la participació del ciclista.

L’organització recomana a tots els participants no inscriure’s si no es veuen amb la capacitat suficient per completar la prova escollida.

No es garanteix ni la talla ni la samarreta.

Us recordem que totes les inscripcions són 100% solidàries

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció, incloent que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa en la data prevista.

La inscripció a les activitats és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa  l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

DADES PERSONALS

En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'Associació Solidària Sosciathlon (en endavant SOSCIATHLON) amb NIF G-55638217, col.laborador de l'Associació Benèfica Turística de la Costa Daurada, ABTCD, en la Organització d'aquest esdeveniment, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.tretzesports.org són incorporades a un

fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable Sosciathlon. L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és: Administrar la seva participació a les diferents proves de SOSCIATHLON i ABTCD.

Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro alimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar les curses o esdeveniments futures.

Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de SOSCIATHLON i ABTCD, així com els patrocinadors de l'activitat.

Amb  el  seu  consentiment  al  procés  d’inscripció  i  al  formulari  corresponent,  vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de SOSCIATHLON i ABTCD.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar   el   dret   d’accés,   rectificació,   cancel·lació   i   oposició   comunicant-ho mitjançant un correu electrònic a info@sosciathlon.org.

AUTORITZACIÓ D'US D'IMATGES

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar   i   a   la   pròpia   imatge,   per   l’Associació   Solidària   Sosciathlon  i  ABTCD demanen consentiment als esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat per poderpublicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a l'activitat esportiva que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per l’Associació Solidària Sosciathlon i / o ABTCDen:

 • Planes web
 • Filmacions destinades a difusió pública
 • Fotografies per a revistes o publicacions
 • Presentacions digitals

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT DEL PARTICIPANT EN CÒRRER O CAMINAR

El participant declara que està en bones condicions físiques per participar en la prova SOSCIATHLON que ell esculli lliurement ja sigui el córrer, nedar o pedalejar i, per això accepta el risc de qualsevol lesió que pugui haver durant l'esdeveniment. A més, els pares o tutors responsables dels menors accepten els riscos i situacions que puguin derivar-se de la participació del seu fill/a en l'esdeveniment.

A més el participant declara que:

 

 1. Coneix i accepta el reglament de l’esdeveniment que es celebrarà

el dia 29 de Maig de 2022 a la Platja de la Pineda a Vila-seca. Es tracta d'una cursa popular no competitiva a triar entre dos modalitats esportives:

Córrer: circuit de 6 Kms Caminar: circuit de 6 km

 1. El meu dorsal es personal i intransferible i no podrà ser utilitzat per cap altre participant al meu
 2. El meu estat físic general em permet participar sense cap risc per a la meva salut en aquest esdeveniment esportiu
 3. Entenc la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica de la cursa escollida del córrer o caminar, per aquest motiu assumeixo la responsabilitat dels danys que pugui causar a tercers i fins i tot a mi mateix, excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest
 4. El participant coneix que l'esdeveniment es porta a terme en llocs urbans, i per tant, el participant accepta els riscos inherents a la participació d'aquesta cursa al trànsit.
 5. El participant es compromet a complir les normes imposades per l'organització de l'esdeveniment.
 6. El participant eximeix a ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCITAHLON, ABTCD i a qualsevol persona física   o   jurídica   vinculada   amb   l'organització  de l'esdeveniment SOSCIATHLON, de qualsevol dany físic o material, així com de les responsabilitats derivades de possibles accidents procedents directament del trànsit urbà, segons l'esport escollit, així com de l'àmbit
 7. El participant participa voluntàriament sota la seva pròpia responsabilitat i eximeix els anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta cursa urbana,

assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova esportiva escollida.

 1. El participant sap que en cas de no celebrar-se l'esdeveniment l'organització no retornarà el cost de la inscripció en cap L'organització proposarà sempre que es pugui, un recorregut o activitat esportiva alternativa el mateix dia de la prova en cas de condicions climatològiques o ambientals adverses.
 2. El participant autoritza a l'organització a fer l'ús de qualsevol fotografia, gravació o filmació sempre que estigui exclusivament relacionat amb la participació del
 3. El participant autoritza a l'organització a incloure el seu contracte a la base de dades de l'Associació Solidària Sosciathlon i de ABTCD i per tant a rebre informació via

e-mail de la prova abans i després de la celebració de la mateixa. Així mateix autoritza a l'organització a incloure el seu e-mail de contacte a la llista de "newsletter" i rebre documents relacionats amb les curses del córrer, nedar o pedalejar escollida de l'organització i futurs esdeveniments.

 

RECORREGUT

 

Image