REGLAMENT 6ª SOSCIATHLON – LA PINEDA 2021

Emplaçament i Itineraris de les diferents activitats

L’esdeveniment es celebrarà el dia 03 d’octubre de 2021 a La Pineda, municipi de Vila-seca. La ubicació de la zona 0 (sortida i arribada de les diferents activitats esportives) s’ubica a la zona dels Pins de Mariscal.

Activitats i Horaris

A continuació s’exposa un resum de les activitats i horaris previstos:

 • 08:00 h en endavant Punt trobada atletes (zona Pins Mariscal)
 • 09:30 h Cursa en bicicleta 11,5 km (sortida zona Pins Mariscal)
 • 09:30 h Cursa natació travessia 1,5 km (sortida davant Pins Mariscal)
 • 09:45 h Cursa a peu 5 K (sortida davant Pins Mariscal, Zona 0)
 • 10:00 h Caminada 5 K (sortida davant Pins Mariscal, Zona 0)
 • 10:15 h Zumba (Zona 0)
 • 11:30 h Cursa natació travessia Kids 400mts (sortida davant Pins Mariscal, Zona 0)
 • Gimcana infantil popular (tot el matí, Zona 0)

Amb una previsió màxima total de 1200 participants: 250 per BTT, 200 per curses natació; 300 per cursa a peu dels 5K, 300 per caminada dels 5K i 150 per zumba.

La organització es reserva el dret de modificar l’horari i/o l’itinerari de les diferents activitats per motius climatològics, sanitaris o altres de força major.

Donatius i Inscripcións

Les inscripcions es realitzaran al web www.sosciathlon.org. En el cas de disposar de places lliures, també es podran realitzar al punt de recollida de dorsals en els dies i horaris que s’habilitaran amb aquesta finalitat, i/o a la zona 0 el dia de l’esdeveniment.

El donatiu per participar a cadascuna de les activitats serà de:

 • 12 € pels participants adults (i nens majors de 12 anys)
 • 6 € pels menors de 12 anys

A excepció de la gimcana infantil popular, en què els participants podran fer donatius de caire voluntari.

També s’habilita la possibilitat d’adquirir un dorsal 0 solidari.

Mesures excepcionals degudes a la pandèmia de covid-19

La situació sanitària originada per la pandèmia de COVID-19 recomana definir les següents mesures, que es posen en coneixement de tots els participants:

- Limitació del nombre de participants a cada activitat a un màxim de 300 (xifra revisable en funció de la evolució de la pandèmia de manera consensuada entre la organització i l’Ajuntament de Vila-Seca).

- Entrega de dorsals en ubicació per definir a l’aire lliure.

- Sortida esgraonada de participants en les activitats esportives.

- Distància de seguretat mínima de 2 metres entre els diferents participants de l’activitat de zumba.

- Distància de seguretat entre participants de la resta d’activitats, excepte grups bombolla.

- Neteja i desinfecció del material compartit a les activitats infantils després del seu us i abans que un altre usuari en faci us; i/o desinfecció amb gel hidroalcohòlic dels participants abans d’accedir a l’activitat.

- Ús de guants d’un sol us per part de tot el personal que manipuli aliments (avituallament).

- Ús de mascareta obligatori, si les autoritats sanitàries així ho estableixen. En qualsevol cas, el seu ús és MOLT RECOMANABLE abans, durant i després de les activitats.

- Qualsevol altra mesura recomanada per les autoritats sanitàries en les properes setmanes, prèviament aprovada per la organització.

- Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb  persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.

- L’organització registrarà i conservarà els registres de totes les persones participants, incloent com a mínim el seu nom, cognoms i telèfon de contacte, a efectes de facilitar aquesta informació a les autoritats sanitàries si és requerida.

Normes de Caràcter transversal (Apicables a totes les modalitats esportives)

 • Tots els participants hauran de d’aportar el certificat de declaració responsable COVID-19 (descarregable des de el web d’inscripcions).
 • Els menors de 18 anys hauran d’aportar l’autorització paterna/materna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal (descarregable des de el web d’inscripcions)..
 • L´ús del casc és obligatori a la prova de BTT.
 • Altres normes de caràcter específic per cadascuna de les proves poden consultar-se a les fitxes tècniques de cada esport, disponibles al web www.sosciathlon.org
 • Seguint normativa del Servei Català de Trànsit:
  • 1. L’organització No podrà modificar la data, horari ni l’itinerari aprovat a la resolució d’autorització expedida pel Servei Català de Trànsit. Els agents policials seran qui en cas excepcional puguin modificar l’itinerari per causes de força major.
  • 2. Durant la realització de la prova, l’autoritat de l’ordre i control de la prova, recau en els agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra . El personal habilitat de l’organització, actuarà seguint les directrius dels agents policials/responsable de seguretat vial de l’organització.

Assegurança i Participants

L’organització té contractada una pòlissa d’assegurances RC amb les cobertures legalment establertes per danys a tercers i danys materials, així com també  una assegurança d’accidents amb les cobertures legalment establerts per mort i invalidesa.

Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat.

L’edat mínima recomanada per participar és a partir de 10 anys, a excepció de les activitats infantils.

La Associació Solidària SOSCIATHLON, l’Ajuntament de Vilaseca, així com el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca no es fan responsables dels perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta prova i declinen tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, durant i/o després d’efectuar-se. Els esportistes, amb la seva inscripció, accepten que tenen un nivell tècnic adequat a les característiques de la prova esportiva i circuits establerts, així com un bon estat de salut.

Tots els participants declaren estar en condicions físiques necessàries per realitzar la prova i accepten participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/ o discapacitat han de comunicar-ho a l’organització, reservant-se en aquest cas el dret de permetre la participació del ciclista.

L’organització recomana a tots els participants no inscriure’s si no es veuen amb la capacitat suficient per completar la prova escollida.

TOTES  les inscripcions (donacions)  fins el dia 14 de setembre de 2021 tenen assegurada la talla de la samarreta.

No es garanteix ni la talla ni la samarreta a partir del 19 de setembre de 2021 fins el mateix dia de la cursa.

Us recordem que totes les inscripcions són 100% solidàries

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció, incloent que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa en la data prevista.

La inscripció a la SOSCIATHLON és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa  l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

Dades Personals

En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Associació Solidària Sosciathlon (en endavant SOSCIATHLON) amb NIF G-55638217, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.sosciathlon.org són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable Sosciathlon.
L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és:
Administrar la seva participació a les diferents proves de SOSCIATHLON.
Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.
Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro alimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar les curses o esdeveniments futures.
Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col•laboradores de SOSCIATHLON, així com els patrocinadors de la SOSCIATHLON.
Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol•licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de SOSCIATHLON.
En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició comunicant-ho a SOSCIATHLON, mitjançant un correu electrònic a info@sosciathlon.org

Autorització d'us d'imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per l’Associació Solidària Sosciathlon demana consentiment als esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.
Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a la SOSCIATHLON que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per l’Associació Solidària Sosciathlon en:

 • Planes web
 • Filmacions destinades a difusió pública
 • Fotografies per a revistes o publicacions
 • Presentacions digitals

Descàrrec de responsabilitat del participant en còrrer, nedar o pedalejar

El participant declara que està en bones condicions físiques per participar en la prova SOSCIATHLON que ell esculli lliurement ja sigui el córrer, nedar o pedalejar i, per això accepta el risc de qualsevol lesió que pugui haver durant l'esdeveniment. A més, els pares o tutors responsables dels menors accepten els riscos i situacions que puguin derivar-se de la participació del seu fill/a en l'esdeveniment SOSCIATHLON.

A més el participant declara que:

1.    Coneix i accepta el reglament de l’esdeveniment SOSCIATHLON que es celebrarà el dia 03 d’octubre de 2021 a la Platja de la Pineda a Vila-seca. Es tracta d'una cursa popular no competitiva  a triar entre diferents circuits segons la modalitat esportiva escollida:

 • Córrer o Caminar: circuit de 5Kms
 • Pedalejar: circuit de 11,5Km
 • Nedar: travessia milla solidària: 1,5K / 400 m

2. El meu dorsal es personal i intransferible i no podrà ser utilitzat per cap altre participant al meu lloc.

3. El meu estat físic general em permet participar sense cap risc per a la meva salut en aquest esdeveniment esportiu escollit.

4. Entenc la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica de la cursa escollida del córrer o nedar o pedalejar, per aquest motiu assumeixo la responsabilitat dels danys que pugui causar a tercers i fins i tot a mi mateix, excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest infortuni.

5. El participant coneix que l'esdeveniment SOSCIATHLON es porta a terme en llocs urbans i a mar obert, i  per tant, el participant accepta els riscos inherents a la participació d'aquesta cursa al trànsit o al mar obert si s'escau.

6. El participant es compromet a complir les normes imposades per l'organització de l'esdeveniment.

7. El participant eximeix a ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCITAHLON i a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l'organització de l'esdeveniment SOSCIATHLON, de qualsevol dany físic o material, així com de les responsabilitats derivades de possibles accidents procedents directament del trànsit marítim o trànsit urbà, segons l'esport escollit, així com de l'àmbit esportiu.

8. El participant participa voluntàriament sota la seva pròpia responsabilitat i eximeix els anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta cursa urbana o travessia marítima, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova esportiva escollida.

9. El participant d'aigües obertes coneix el reglament o normativa i en cas d'haver triat participar sense neoprè és conscient de les conseqüències que aquesta decisió pot comportar (pèrdua de la calor corporal, hipotèrmia, marejades, etc.).

10. El participant sap que en cas de no celebrar-se l'esdeveniment l'organització no retornarà el cost de la inscripció (donació) en cap concepte. L'organització proposarà sempre que es pugui, un recorregut o activitat esportiva alternativa el mateix dia de la prova en cas de condicions climatològiques o ambientals adverses. 

11. El participant autoritza a l'organització a fer l'ús de qualsevol fotografia, gravació o filmació sempre que estigui exclusivament relacionat amb la participació del corredor, ciclista o nedador en aquest esdeveniment.

12. El participant autoritza a l'organització a incloure el seu contracte a la base de dades de l'Associació Solidària Sosciathlon i per tant a rebre informació via e-mail de la prova abans i després de la celebració de la mateixa. Així mateix autoritza a l'organització a incloure el seu e-mail de contacte a la llista de "newsletter" i rebre documents relacionats amb les curses del córrer, nedar o pedalejar escollida de l'organització i futurs esdeveniments.

Recorreguts

Natació:

 • 1.500 metres: Sortida i arribada a la Platja de la Pineda Zona 0, al costat dels Pins de Mariscal. Amb un recorregut de anada i tornada de 750 metres.
 • 400 m: Sortida i arribada a Platja de la Pineda Zona 0, al costat dels Pins de Mariscal.

Sempre es neda dins de zona delimitada per boies. Acompanyament per caiacs i embarcacions a motor.