Donatiu per La FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

Divendres, 27 abril 2018 11:16
Donatiu per La FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

Que amb data 31 d'octubre de 2017 hem rebut de Associació solidària sosciathlon amb NIF: G55638217 i domicili a Avgda. Ramón d'Olzina 38 - 43480 Vila-seca la quantitat de 6500,00€ (SlS MIL CINC-CENTS EUROS) en concepte de donatiu destinat   a les activitats que promou la Fundació Esclerosi Múltiple.